สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอเมืองหนองคาย
อำเภอท่าบ่อ
อำเภอโพนพิสัย
อำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอสังคม
อำเภอรัตนวาปี
อำเภอเฝ้าไร่
อำเภอสระใคร
อำเภอโพธิ์ตาก

ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

E-learning พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ.2540  

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หนองคายขั้นพื้นฐาน Nongkhai Basic Organic Standard (Nongkhai BOS)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (DW2/64) กิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา
แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายจัดการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

จังหวัดหนองคายประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หนองคายขั้นพื้นฐาน
จังหวัดหนองคายอบรมและถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร จังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2564
,
จังหวัดหหนองคายประชุมคณะกรรมการ CoO รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพบปะ Young Smart Farmer จ.หนองคาย เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาคุณภาพสินค้าทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับ
จังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกันยายน 2563

เกษตรจังหวัดหนองคายประชุมพิจารณาข้อมูลคุณภาพด้านการเกษตร ประจำปี 2563 จังหวัดหนองคายจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล (แปลงใหญ่) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

โครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพื้นที่(ไม้ดอกไม้ประดับ) จ.หนองคาย

แปลงใหญ่สับปะรด ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
   

ตลาดเกษตรกร จังหวัดหนองคาย

 

การพัฒนา young smart farmer จ.หนองคาย

 
       
       

โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/2564

     
  การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook  
   
วิธีการเข้าใช้งาน Application Farmbook การแจ้งปลูกพืชอายุสั้นบน Farmbook การแจ้งปลูกพืชอายุยืนบน Farmbook
     
 
           

 

 

 ประกวดราคา


 • เรื่อง จ้างเหมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรของดีมีคุณภาพ จังหวัดหนองคาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ) (ขอบเขตงานTOR) (เอกสารประกวดราคา)
 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดแบบสุญญากาศสลัดน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์การแปรรูป (ตู้แช่แข็ง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปสับปะรด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ) (ขอบเขตของงาน TOR) (เอกสารประกวดราคา)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ) (เอกสารประกอบ)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศ ) ( แบบแปลน ) (เอกสารประกวดราคา)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศ ) ( แบบแปลน ) (เอกสารประกวดราคา)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน งบลงทุน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บพร้องหลังคาไฟเบอร์กลาสด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 (รายละเอียด1) (รายละเอียด2) (รายละเอียด3)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ฯ (e-bidding) ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ(พันธุ์กล้วยหอมทอง) โครงการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การให้น้ำในไร่สับปะรด โครงการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า ปี2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 (รายละเอียดแนบ1) / (รายละเอียดแนบ2) / (รายละเอียดแนบ3)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกวดราคาจ้างจัดทำวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมที่สำคัญ (ซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมที่สำคัญ (ซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดแนบ)

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

กรม

 สาระ / ความรู้

คลิก Link ที่ภาพด้านล่าง

 
   

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง [คลิกที่นี่]

 
about us
contact us
site map
2016 by STGNK