สำนักงานเกษตรอำเภอ

อำเภอเมืองหนองคาย
อำเภอท่าบ่อ
อำเภอโพนพิสัย
อำเภอศรีเชียงใหม่
อำเภอสังคม
อำเภอรัตนวาปี
อำเภอเฝ้าไร่
อำเภอสระใคร
อำเภอโพธิ์ตาก

ผลการดำเนินงาน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2560

2564

website counter

2565

E-learning พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ศ.2540  

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2564

ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี 2565

บัญชีนวัตกรรมไทย

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   
  4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
มาตรการจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นทะเบียน GI สับปะรดศรีเชียงใหม่
โครงการผู้ว่าพาไปยาม ครั้งที่ 5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ระดับอำเภอ(DW) ครั้งที่ 2/2565 โครงการคลืนิกเกษตรเคลื่อนที่
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก) ส่วนจังหวัด ครั้งที่1/ 2565 จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้ผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรกร ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ระดับอำเภอ(DW) ครั้งที่ 1/2565

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย

งานสืบสานวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว เล่าประสบการณ์ Nongkhai BOS.กับเกษตรกรรุ่นใหม่

จังหวัดหนองคายประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation

สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายและเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรม YSF พาชมสวน Nongkhai BOS

จังหวัดหนองคายจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)ส่วนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่4/ 2564 จังหวัดหนองคาย เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2564

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (DW3/64) สายที่ 2

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (DW3/64) สายที่ 1

   

SmartFarmer นายวิชัย ทดเจริญ

1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรโพนพิสัย

 
       
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ผลตำบลด่านศรีสุข
  ความสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานส่งเสริมในพื้นที่  

 
dk.sh[ibdk-ข

ประกวดราคา/ข่าวประกาศ

ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ประกาศจังหวัดหนองคาย

2. เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ขอบเขตงาน TOR

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1. ร่างประกาศจังหวัดหนองคาย

2. ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ขอบเขตงาน TOR

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ

1.ร่างประกาศจังหวัดหนองคาย

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.ขอบเขตงาน TOR


 • เรื่อง จ้างเหมาจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรของดีมีคุณภาพ จังหวัดหนองคาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมและบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ) (ขอบเขตงานTOR) (เอกสารประกวดราคา)
 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดแบบสุญญากาศสลัดน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์การแปรรูป (ตู้แช่แข็ง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมที่ 1 การแปรรูปสับปะรด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ประกาศ) (ขอบเขตของงาน TOR) (เอกสารประกวดราคา)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศ) (เอกสารประกอบ)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างรั้วและป้ายสำนักงานเกษตรอำเภอท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศ ) ( แบบแปลน ) (เอกสารประกวดราคา)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ประกาศ ) ( แบบแปลน ) (เอกสารประกวดราคา)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 3 คัน งบลงทุน สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดัลเบิ้ลแค็บพร้องหลังคาไฟเบอร์กลาสด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 (รายละเอียด1) (รายละเอียด2) (รายละเอียด3)
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ฯ (e-bidding) ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุ(พันธุ์กล้วยหอมทอง) โครงการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายละเอียด)
 • ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การให้น้ำในไร่สับปะรด โครงการกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมที่สำคัญ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า ปี2561 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561 (รายละเอียดแนบ1) / (รายละเอียดแนบ2) / (รายละเอียดแนบ3)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • เผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกวดราคาจ้างจัดทำวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมที่สำคัญ (ซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดแนบ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมที่สำคัญ (ซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 (รายละเอียดแนบ)

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

กรม

สาระ / ความรู้

คลิก Link ที่ภาพด้านล่าง

   

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง [คลิกที่นี่]

 
about us
contact us
site map
2016 by STGNK