นายปรีชา เชาว์ตระกูล
เกษตรจังหวัดหนองคาย

 

นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

แนะนำองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฐานข้อมูล
โครงสร้างสำนักงาน
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ
พื้นที่การเกษตร
อัตรากำลัง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสารชีวภัณฑ์สนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ
ข้อมูลการปลูกพืช
วิสัยทัศน์ สภาวะการปลูกพืชรายเดือน
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 


นายปรีชา เชาว์ตระกูล เกษตรจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับนายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นประธานในการเปิดอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเฝ้าไร่
ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗

องค์กรเกษตรกร
แผนปฏิบัติงาน คลังความรู้
รายงานประจำปี งานวิจัย
งานโครงการประจำปี องค์ความรู้ด้านการเกษตร
  แหล่งทัศนศึกษาดูงาน
  เตือนภัยศัตรูพืช
   
     
ระบบส่งเสริมการเกษตร

นายปรีชา  เชาว์ตระกูล  เกษตรจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ
เจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (ช่อง ๑๑)
เพื่อมาผลิตรายการเวทีประชาคมเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ตอน เมืองเกษตรสีเขียว และเป็นผู้ร่วมรายการ
   Link เกษตรอำเภอ
อาสาสมัครเกษตร   อำเภอเมือง
สายใยรัก   อำเภอศรีเชียงใหม่
วิสาหกิจชุมชน   อำเภอรัตนวาปี
ภัยธรรมชาติ   อำเภอโพนพิสัย
ทะเบียนเกษตรกร   อำเภอสระใคร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด   อำเภอเฝ้าไร่
ข้อมูลทั่วไป
  อำเภอสังคม
ประวัติจังหวัดหนองคาย   อำเภอโพธิ์ตาก
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย   อำเภอท่าบ่อ
     
     
           
จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
เลขที่ 137 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพอุดรธานี - หนองคาย
ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
Mail : nkdoae.go.th โทรศัพท์ .042-411-562 โทรสาร.042-411-564